Address

Budaiya Road 1528A
Budaiya, Bahrain

Photos