Sr. Churros

Spanish, Desserts
Sr. Churros - Bahrain
hussain80 and amerbinrajab like this.