Kojo Restaurant

Japanese
#sushi @ Kojo Restaurant - Bahrain
#sushi
ameen, mahdi, zara like this.