Shishabi Restaurant & Cafe

Bahraini, Cafe, Breakfast
bahraini #breackfast @ Shishabi Restaurant & Cafe - Bahrain
bahraini #breackfast