Shake Shack

Burgers
Smoke shack @ Shake Shack - Bahrain
Smoke shack