Shake Shack

Burgers, American, Sandwiches
👌🏻 @ Shake Shack - Bahrain
alikarim, zara, maramalmano, mohamedashoor like this.