Namli Gurme

Turkish
Namli Gurme - Bahrain
abutaif, ameen, ahmedalshaikh, zara, jalal3155 like this.
  • 90 week ago
    jalal3155 يسعد صباحو 🤤