Wang Thai Restaurant

Thai, Asian Fusion
Tom Yom Soap @ Wang Thai Restaurant - Bahrain
Tom Yom Soap
basem88, zara, sayedaziz, tara, mahdi like this.