Karami

International, Buffet, Grills
karami Jid Ali @ Karami - Bahrain
karami Jid Ali