Shishabi Restaurant & Cafe

Bahraini, Cafe, Breakfast
karaaaak @ Shishabi Restaurant & Cafe - Bahrain
karaaaak