Nino

Italian
Japanese pancake @ Nino - Bahrain
Japanese pancake