Karami

International, Buffet, Grills
Karami - Bahrain
zara likes this.