Shawaytnah

Arabian, Bahraini
Shawaytnah - Bahrain